top of page
kararmış Kağıt

Aydınlatma Metni ve Gizlilik

Sayın Website Kullanıcısı,

Ave Bilişim Yazılım Danışmanlık Taahhüt İç ve Dış Ticaret. A.Ş. (“AVE”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile; kişisel verilerinizin işlenmesi, işleme kapsamındaki yükümlülüklerimiz ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmeyi hedefliyoruz
 

İlk olarak, kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya yarayan her türlü bilgidir.  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme olarak tanımlanır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. AVE, bu websiteyi ziyaretiniz ve bu websitede yer alan iletişim kanallarıyla tarafımız ile iletişime geçmeniz kapsamında veri sorumlusudur.
 

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikamızı incelemenizi tavsiye ederiz.
 

AVE, genel ilkelere uygun olarak; kimlik (ad, soyad, unvan, vergi kimlik no, T.C. kimlik no), iletişim (telefon no, e-posta adresi, iletişim adresi), işlem güvenliği (website giriş-çıkış bilgileri, IP adresi) verilerini toplamakta ve işlemektedir. İlgili verilerin işlenmesindeki hukuki sebep; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.
 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak kullanmaktayız:

 • Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Talep, Bakım ve Destek Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Siber Güvenlik Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
   

AVE, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, topluluk şirketleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir. Websitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerinden talep, bakım ve destek faaliyetleri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri, Oracle ile yapılan iş ortaklığı kapsamında aktarım konusu yapılabilecektir. İş ortaklığı ile ilgili https://www.avebilisim.com.tr/sayfa/isortakligi adresi üzerinden bilgi alabilirsiniz.
 

AVE tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı KVKK kapsamında aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
   

İlgili Kişi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Mutlukent Mahallesi, 2035 Sokak (Eski 156 Sokak), No:6 Çankaya / ANKARA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@avebilisim.com.tr e-posta adresi üzerinden bilgi alınabilir.
 

AVE, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizi kanunen gerekli süre kadar saklamakta, süre bitiminde imha etmekte ve yalnızca yetkili personeli ile paylaşmaktadır. 

bottom of page